Privacyverklaring DitPLANdus

DitPLANdus is een particulier initiatief van twee ambulant medewerkers die hun dienstverlening aanbieden aan scholen op het gebied van onderzoek bij leerlingen over wat zij willen bereiken en welke veranderingen daarvoor nodig zijn.

DitPLANdus brengt enerzijds het individuele resultaat van een door de leerling in te vullen digitale vragenlijst met betrekking tot hun kwaliteiten, veranderwensen, persoonlijke doelen en de stappen om deze te bereiken in beeld. De mentor kan hiermee inzicht verwerven in de individuele ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Anderzijds brengt DitPLANdus met de antwoorden van de digitale vragenlijst voor de mentor in beeld wat de leerlingen denken dat de klas nog verder kan helpen. Dit maakt het mogelijk om klasoverstijgend de juiste ondersteuning in te zetten. Leerlingen uit verschillende klassen met dezelfde ondersteuningsbehoefte kunnen op deze manier gezamenlijk maatwerk worden geboden.

DitPLANdus is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens in overeenstemming met de AGV op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Dit betekent bijvoorbeeld dat DitPLANdus;

 • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden zij de persoonsgegevens verwerkt. DitPLANdus doet dit via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • daar waar nodig zorgt voor de uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens te verwerken;
 • de persoonsgegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer DitPLANdus daartoe wettelijk verplicht is;
 • wanneer zij de gegevens deelt, afspraken maakt met derden partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden wordt gebruikt;
 • passende organisatorische en veiligheidsmaatregelen neemt om de persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van partijen die in opdracht van DitPLANdus persoonsgegevens verwerken;
 • het recht respecteert om de persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens
Voor het invullen van de digitale vragenlijst verwerkt DitPLANdus de volgende persoonsgegevens van de leerlingen:

 • Indirect verkregen via mentor van de school:

- naam van de leerling;
- naam van klas of groep van de leerling
- e-mail adres van de mentor.

 • Direct verkregen van de leerling door het invullen van de digitale vragenlijst:

- gegevens omtrent het geestelijk/fysieke welzijn van de leerling in de breedste zin van het woord;
- gegevens omtrent (sociale) persoonskenmerken van de leerling;

Doeleinden en grondslagen
DitPLANdus kan de verwerking van de persoonsgegevens baseren één van de volgende wettelijke grondslagen:

A. Een gerechtvaardigd belang van DitPLANdus of een derde;
B. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
C. Voldoen aan een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke.

DitPLANdus verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • onderzoek wat leerlingen willen bereiken en welke veranderingen hiervoor nodig zijn;
 • het schetsen van een beeld van de kwaliteiten van de leerlingen, hun veranderwensen, persoonlijke doelen en de stappen om deze te bereiken;
 • het schetsen van een overzicht voor de mentor, waarmee deze kan zien wat de leerlingen denken dat de klas nog verder kan helpen;
 • het klas overstijgend inzetten van de juiste ondersteuning voor de leerlingen, zodat deze leerlingen samen het juiste maatwerk geboden kan worden;
 • het maken van de school tot een betere leeromgeving.

Verstrekking aan derden
DitPLANdus deelt de persoonsgegevens slechts met derden indien dit noodzakelijk is voor één van de hierboven omschreven doeleinden én met nadrukkelijke toestemming. Ook om te voldoen aan een wettelijke verplichting kan DitPLANdus de persoonsgegevens delen met derden.

Google Analytics en Cookies
De website van DitPLANdus maakt gebruik van Google Analytics en cookies. Cookies zijn textbestanden die door de website op uw device (bijvoorbeeld: pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. Dit zorgt ervoor dat u ingelogd blijft terwijl u de website bezoekt.

Google Analytics is een websiteanalyseservice die statistieken over websitebezoek bijhoudt. DitPLANdus gebruikt deze mogelijkheid om inzage te krijgen in haar websitebezoek (bijvoorbeeld bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen). In verband met de privacy van de bezoekers van de website van DitPLANdus worden de IP-adressen van de bezoekers geanonimiseerd.

DitPLANdus kan op deze wijze haar aanbod beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. U kunt de cookies zelf verwijderen, of de browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Het blokkeren of geheel verwijderen van cookies kan ervoor zorgen dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

DitPLANdus heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en deelt geen gegevens met Google. Deze cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en adWords.

Beveiliging en bewaring
DitPLANdus neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

DitPLANdus past bijvoorbeeld toegangsbeheer toe en gebruikt firewalls. Zij maakt gebruik van een beveiligde HTTPS verbinding, waardoor verzonden informatie versleuteld wordt. Tevens wordt online ingevoerde data tussentijds versleuteld, waardoor deze niet leesbaar c.q toegankelijk is.

Bewaartermijn
DitPLANdus bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig of wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De persoonsgegevens worden maximaal voor een periode van 3 maanden bewaard, waarna ze automatisch van de server worden verwijderd. De cookies worden maximaal 26 maanden bewaard.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van DitPLANdus en niet op websites die door middel van eventuele links op de website van DitPLANdus zijn verbonden. DitPLANplus kan niet garanderen dat dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met de persoonsgegevens omgaan. DitPLANdus adviseert altijd voor gebruik van desbetreffende website de privacyverklaring van deze website door te nemen voor nadere informatie over de omgang met persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen
Op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft de als betrokkene, degene waarvan persoonsgegevens wordt verzameld, onder andere de volgende rechten:

 • recht op inzage van de persoonsgegevens;
 • recht op wissing van de persoonsgegevens;
 • recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens;
 • recht om bezwaar te maken te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens;
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid van de persoonsgegevens;
 • recht op intrekking van de toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen neem dan per e-mail contact op met DitPLANdus via info@ditplandus.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Indien er klachten zijn over de verwerking van de persoonsgegevens kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met DitPLANdus. Voor het geval dat u niet met DitPLANdus tot een oplossing komt kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wijzigingen in deze privacyverklaring
De diensten van DitPLANdus zijn voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen, zonder dat u hiervan vooraf in kennis wordt gesteld. DitPLANdus behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en het plaatsen van eventuele herziende versies op onze website www.ditplandus.nl.

DitPLANdus raadt u aan de nieuwste versie regelmatig door te nemen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst geϋpdated op 19 september 2018.

Contactgegevens DitPLANdus
Tel: 06-50954251 (Celes van Zuijlen);Tel: 06-24814876 (Cécile Kool);
E-mail: info@ditplandus.nl

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring treedt in werking op 1 oktober 2018